ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 6,067 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 59การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต แชร์  
10 มี.ค. 59การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต แชร์  
25 ก.ค. 58การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร แชร์  
25 ก.ค. 58การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
22 ก.ค. 58การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 แชร์  
22 ก.ค. 58การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 แชร์  
22 ก.ค. 58การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 แชร์  
22 ก.ค. 58การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 แชร์  
22 ก.ค. 58การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
22 ก.ค. 58การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 แชร์  
22 ก.ค. 58การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20%2F1 แชร์  
22 ก.ค. 58การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว แชร์  
22 ก.ค. 58การขอเลขที่บ้าน  แชร์  
22 ก.ค. 58การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ %28ฉบับที่ 4%29 พ_ศ_ 2551 แชร์  
22 ก.ค. 58การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แชร์  
22 ก.ค. 58การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน แชร์  
22 ก.ค. 58การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แชร์  
22 ก.ค. 58การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แชร์  
22 ก.ค. 58การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  แชร์  
22 ก.ค. 58การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา