เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
30/08/2562ภาพทำความสะอาดทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
30/08/2562ภาพพ่นกันยุงทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
29/08/2562ประชาสัมพันธ์การออกตรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ออกตรวจสอบเอกสารสิทธิ์์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำน่าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไปอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ข่าวสารประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ข่าวสารประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน การความคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ)ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานประเพณีไหลแพไฟฯ ประจำปี 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ข่าวสารประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ข่าวสารประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ "วันปิยมหาราช"ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB