เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

       ภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหารงานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

 • งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสารบรรณ
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานเลือกตั้ง
  - งานตรวจสอบภายใน
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา
  - งานวิชาการ
  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  - งานงบประมาณ
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานกฎหมายและนิติกรรม
  - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
  - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  - งานระเบียบการคลัง
  - งานข้อบัญญัติ อบต.
  งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานเทศกิจ
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  - งานสนับสนุนและบริการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานอำนวยการ
  - งานป้องกัน
  - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  - งานกู้ภัย
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน
  รัฐต้องสงเคราะห์ คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
  ดูแลไม่ทอดทิ้งทุกส่วนสิ่งเราจัดหา เพราะคนในสังคมมิได้มีความเท่าเทียมกันเสมอไป ทั้งทางด้านฐานะความเป็นอยู่ และสภาพความพร้อมทางด้านร่างกาย ดังนั้นกองสวัสดิการสังคมจึงถือเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบกับภาวะดังกล่าว ด้วยการจัดสรรเงินงบประมาณพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ คนชรา คนด้อยโอกาส คนยากจน ที่อยู่ในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ได้เริ่มดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ แก่พี่น้องประชาชนทีมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งมีผลความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องสำหรับในปี พ.ศ. 2550 กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการ
  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะห์งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา

       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

 • งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  - งานเก็บรักษาเงิน
  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานการบัญชี
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
  - งานงบการเงินและงบทดรอง
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
  - งานพัฒนารายได้
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  - งานพัสดุ
  - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเง ินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขอ ง อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

 • งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
  - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
  - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
  - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
  - งานวิศวกรรม
  - งานประเมินราคา
  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
  - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
  - งานออกแบบ
  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
  - งานระบายน้ำ
  - งานจัดตกแต่งสถานที่
  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสำรวจและแผนที่
  - งานวางผังพัฒนาเมือง
  - งานควบคุมทางผังเมือง
  - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ

 • งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานบริหารวิชาการ
  - งานนิเทศการศึกษา
  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  - งานลูกเสือและยุวกาชาด
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
  - งานกิจการศาสนา
  - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและสันทนาการ
  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานจัดการศึกษา
  - งานพลศึกษา
  - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
  - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
  เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ
  เผยแพร่แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่กำลังดำเนินการ
  การปฏิบัติราชการ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข
  งานควบคุมโรค ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ
  รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
  งานแก้ไขเหตุรำคาญ
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
  งานสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
  งานสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่
  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
  งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุข ภาพ
  งานสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
  การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.
  จัดทำโครงการในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุ ขภาพและการดำรงชีวิตซึ่งได้บูรณาการ ร่วมคิด ร่วมทำ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และหน่วยงานอื่น/อปท.อื่น

0.02s. 0.75MB