เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ

  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง

 • นางสุนิตรา เพียงเกาะ

  รองนายกเทศมนตรี

 • นายสุรเดช เล็กอุทัย

  รองนายกเทศมนตรี

 • นางสาวณัฐฐา กิจประเสริฐ

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • นายสุชาติ ทองเทศ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี0.02s. 0.50MB