ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 20,126 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายบำรุง มากมณี

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแก่งสำนักปลัด

 • นางสาวกาญจนา เชื้อต่าย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวชลพินท์ สารเจริญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวอรทัย นุ่นไทย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายชวรัตน์ แก้วทรัพย์สถิตย์

  นักประชาสัมพันธ์

 • นายธนัช ปาลีกุย

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางกาญจนา ป๊อกเชื้อ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุขุมาล ใจหลวง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • ส.อ.ฤทธิรณ บัวเผื่อน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางธัญญาภรณ์ ใจยอด

  ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)

 • นายเติม เชื้ออินทร์

  ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

 • นายกฤษกร คำพุกกะ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชัยวัฒน์ จวนอาจ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสายชล พรมโสภา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชูชาติ โพธิ์โชติ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวิเชียร จวนอาจ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุรชาติ อยู่หนู

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวอรุณี เชื้อวงษ์บุญ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวปวีณา เชื้อน่วม

  คนงานทั่วไป

 • นางรัตนภรณ์ แม่นรัตน์

  คนงานทั่วไป

 • นายวีรวิชญ์ เสือเดช

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวศศิวิภา ทิพย์เพ็ชร์

  แม่บ้าน

 • นายไพรวัลย์ บุญมา

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางสาววิจิตรา จันเสนา

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาววิจิตรา จันเสนา

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสาวปภัสสร หอมทอง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวจิราวัฒน์ ม่วงย้าย

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวนงเยาว์ เหล็กเทศ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายทนงศักดิ์ จันทร์สุข

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวาที เสือเดช

  นายช่างโยธา

 • นางสาวสุจิตรา สุขเกษม

  คนงานทั่วไป

 • นายสมเภศ พรมโสภา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจำรัส ทับม่วง

  คนงานทั่วไป

 • นายอนุวัฒน์ มณีฉาย

  คนงานทั่วไป

 • นายดุสิต สุขเกษม

  คนงานทั่วไป

 • นายกอบศักดิ์ สิงห์โต

  แม่บ้าน

กองการศึกษาฯ

 • นางปรียาภรณ์ ยั่งยืน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางสาวทวีรัตน์ แทนเทือก

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวปุณยนุช เพิ่มขัวจำ

  ครู

 • นางสุคนธ์ ไกรสิริพงศ์

  ครู

 • นางสาววัชรินทร์ สุขเกษม

  ครู

 • นางบุญช่วย สุขโชติ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสุพรรณี อินปา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอัมภวรรณ น้อยมณี

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นางปรียาภรณ์ ยั่งยืน

  นักบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวณัฐนันท์ เนตรงาม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมชาย เอกา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพิชัย แม่นรัตน์

  คนงานทั่วไป

 • นายบุญลือ ก้อนทอง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายภาณุมาศ เชื้อวงษ์บุญ

  คนงานประจำรถขยะเปลี่ยนภาษา