เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต136
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต135
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร146
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ137
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22136
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33134
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21142
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34144
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร134
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21132
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20%2F1135
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว136
การขอเลขที่บ้าน 134
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ %28ฉบับที่ 4%29 พ_ศ_ 2551135
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร135
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน136
การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร132
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร134
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 134
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB