เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต120
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต119
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร120
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ119
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22118
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33118
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21117
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34117
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร118
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21117
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20%2F1118
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว119
การขอเลขที่บ้าน 118
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ %28ฉบับที่ 4%29 พ_ศ_ 2551118
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร117
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน118
การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร118
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร117
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 117
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ117

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB