เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตราฐานอาชีพ121
มาตราฐานสาธารณประโยชน์114
มาตราฐานผู้บริโภค116
มาตราฐานตลาด112
มาตราฐานขยะมูลฝอย112
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย112
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น316
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ214
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์114
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์113
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข111
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ114
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์117

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB