เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล     เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2508 มีพื้นที่ 2.54 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 เต็มหมู่ หมู่ 2 บางส่วน และ หมู่ 10 บางส่วน ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
0.01s. 0.50MB