ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 6,199 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

มีทางหลวง จำนวน 2 สาย คือ

สายอุตรดิตถ์ – พิชัย ทางหลวงหมายเลข 1204
สายบ้านแก่ง – น้ำอ่าง ทางหลวงหมายเลข 1214- มีถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 46 สาย
  ระยะทาง 11.758 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 2 สาย ระยะทาง 1.863 กิโลเมตร
  ถนน คสล. 43 สาย ระยะทาง 9.470 กิโลเมตร ลูกรัก 1 กิโลเมตร ระยะทาง
  0.425 กิโลเมตร)
- เป็นถนนที่มีรางระบายน้ำระยะทาง 37 สาย
- มีสะพานแขวน จำนวน 1 แห่ง
- มีสะพานศิริมณีเชื่อมต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง 1 แห่ง
- มีสะพานข้ามคลองตรอน 1 แห่ง บริเวณหลังโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
(สร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558)

การเดินทางภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง โดยส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะ การจราจรอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจชุมชนประจำตำบลบ้านแก่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายการบังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอตรอน


โทรศัพท์

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ และสมาร์ตโฟนเป็นหลัก ซึ่งทางเทศบาลมีโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi Tessabantambolbankang) สำหรับบริการประชาชน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ด้านไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลบ้านแก่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตรอน ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอตรอน ซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ประมาณ 5 กิโลเมตร


ไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และกำลังขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน การไฟฟ้าในเขตเทศบาล ซึ่งมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตรอน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ที่ให้บริการรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือปัญหาการใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

เปลี่ยนภาษา