เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

มีทางหลวง จำนวน 2 สาย คือ

สายอุตรดิตถ์ – พิชัย ทางหลวงหมายเลข 1204
สายบ้านแก่ง – น้ำอ่าง ทางหลวงหมายเลข 1214- มีถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 46 สาย
  ระยะทาง 11.758 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 2 สาย ระยะทาง 1.863 กิโลเมตร
  ถนน คสล. 43 สาย ระยะทาง 9.470 กิโลเมตร ลูกรัก 1 กิโลเมตร ระยะทาง
  0.425 กิโลเมตร)
- เป็นถนนที่มีรางระบายน้ำระยะทาง 37 สาย
- มีสะพานแขวน จำนวน 1 แห่ง
- มีสะพานศิริมณีเชื่อมต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง 1 แห่ง
- มีสะพานข้ามคลองตรอน 1 แห่ง บริเวณหลังโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
(สร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558)

การเดินทางภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง โดยส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะ การจราจรอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจชุมชนประจำตำบลบ้านแก่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายการบังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอตรอนโทรศัพท์

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ และสมาร์ตโฟนเป็นหลัก ซึ่งทางเทศบาลมีโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi Tessabantambolbankang) สำหรับบริการประชาชน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ด้านไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลบ้านแก่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตรอน ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอตรอน ซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ประมาณ 5 กิโลเมตร
0.02s. 0.75MB