ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 6,170 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแก่ง 1 ศูนย์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง

สาธารณสุข

มีสถานพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลตรอน ขนาด 30 เตียง มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 10 ศูนย์


ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในเขตเทศบาลจำนวน 2 วัด คือ วัดมงคลนิมิตร และวัดบ้านแก่งใต้


ประเพณีและงานประจำปี
1) งานประเพณีประจำปีวัดมงคลนิมิตร 2) งานประเพณีประจำปีวัดบ้านแก่งใต้
3) งานประเพณีสลากภัตวัดมงคลนิมิต 4) งานประเพณีสลากภัตวัดบ้านแก่งใต้
5) งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน 6) ประเพณีวันสงกรานต์
7) ประเพณีวันเข้าพรรษา 8) ประเพณีวันออกพรรษา
9) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 10) ประเพณีลอยกระทง
11) ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 12) งานวันผู้สูงอายุ
13) งานวันเด็กแห่งชาติ 14) ประเพณีไหลแพไฟและขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ
เปลี่ยนภาษา