เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และกำลังขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน การไฟฟ้าในเขตเทศบาล ซึ่งมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตรอน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ที่ให้บริการรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือปัญหาการใช้ไฟฟ้าต่าง ๆการประปา

มีจำนวน 2 แห่ง

แห่งที่ 1 อยู่หมู่ที่ 2 ดำเนินกิจการของตนเอง เปิดบริการตั้งแต่ พ.ศ. 2513 สร้างแบบแปลนของกรมอนามัย กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ชั่วโมง หอถังสูงขนาดจุ 35 ลูกบาศก์เมตร
แห่งที่ 2 อยู่หมู่ที่ 10 ระบบประปาขนาดใหญ่ สร้างปี พ.ศ. 2552 สร้างแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ กำลังผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ชั่วโมง หอถังสูงขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร ใช้แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำน่าน มีถังน้ำใน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือนปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลที่มีลักษณะขุ่นโดยเฉพาะฤดูฝน เนื่องจากไม่มีระบบพักน้ำดิบทำให้ระบบกรองน้ำทำงานไม่ทันต่อการใช้งานของประชาชน
0.03s. 0.50MB